Spółdzielnia Socjalna PRIMA jest przedsiębiorstwem społecznym, łączącym cechy podmiotu gospodarczego oraz organizacji pozarządowej. Została utworzona przez dwa podmioty prawne: Gminę Pcim oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu. Wpis do rejestru przedsiębiorców Spółdzielnia uzyskała 5 grudnia 2012 roku.

Na rozpoczęcie działalności Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w programie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dofinansowanie jest realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.